Gwarancja

Gwarancja na nasze wyroby


  1. W przypadku wad towaru Sprzedający udziela świadczeń z tytułu rękojmi w formie przez siebie wybranej, w drodze naprawy, dostawy zastępczej (tego samego lub równowartościowego towaru) bądź obniżki ceny. Wysuwanie roszczeń odszkodowawczych jest w tym przypadku wykluczone.
  2. Klient ma obowiązek niezwłocznie sprawdzić stan towaru i w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad– złożyć na piśmie reklamacje zawierająca ich wyszczególnienie.
  3. Jeśli Kupujący jest konsumentem, w przypadku wystąpienia wady przysługuje mu najpierw wybór, czy załatwienie jego reklamacji ma nastąpić w drodze naprawy gwarancyjnej czy też dostawy zastępczej. Sprzedający ma jednak prawo do odmowy załatwienia reklamacji w sposób wybrany przez Kupującego, jeśli koszty tego postępowania są niewspółmiernie wysokie, zaś jego realizacja w inny sposób nie pociąga za sobą poważnego uszczerbku wobec Kupującego. Wysuwanie roszczeń odszkodowawczych jest w tym przypadku wykluczone.
  4. Kupujący musi dać Sprzedawcy czas wystarczający na dokonanie naprawy w celu usunięcia wad towaru; jeśli tego nie uczyni, wszelkie roszczenia z tytułu rękojmi staną się bezprzedmiotowe. Jeśli naprawa usunięcia wad towaru nie zostanie dokonana w przewidzianym ustawowo terminie, Kupujący może odstąpić od umowy lub zażądać obniżenia ceny towaru. W przypadku nieznacznych wad towaru Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy.
  5. Konsument ma obowiązek zawiadomienia Sprzedającego na piśmie w terminie 10 dni od dnia otrzymania towaru o wadach towaru stwierdzonych w sposób oczywisty. Jeśli tego nie dokona, nie będzie miał prawa do dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi.
  6. Z tytułu wad towaru, których nie można w sposób oczywisty wykryć nawet w trakcie wnikliwej kontroli, Kupujący ma obowiązek złożenia, niezwłocznie po ich wykryciu, reklamacji w sposób określony w Ustępie 5.
  7. Roszczenia gwarancyjne Kupującego z tytułu wad ukrytych wygasają, jeśli Kupujący nie zareklamuje ich pisemnie pod adresem Sprzedającego w terminie sześciu tygodni od przekazania towaru bez względu na to, czy towar został zamontowany do tej pory czy też nie.
  8. Jeśli Kupujący jest Przedsiębiorcą, roszczenia gwarancyjne ulegają przedawnieniu po upływie 1 roku od daty dostarczenia towaru, jeśli zaś jest Konsumentem – 2 lat od daty dostarczenia towaru.
  9. Kupujący ma obowiązek ścisłego stosowania się do instrukcji obsługi dostarczonych przez Sprzedającego. Nieprzestrzeganie tych instrukcji nie pociąga za sobą jakiejkolwiek odpowiedzialności ze strony Sprzedającego.
  10. Uzgodniona pomiędzy stronami jakość przedmiotu umowy, gwarantowana przez Sprzedającego, wynika wyłącznie z postanowień umowy zawartej pomiędzy nim, a Kupującym, nie zaś z działań marketingowych, reklam, prospektów itp., przy czym Kupujący nie otrzymuje gwarancji w rozumieniu wynikającym z przepisów prawa.